Klagemuligheder

I henhold til lov nr. 524 af 29. april 2015 (Loven træder i kraft den 1. oktober 2015) om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager, vil forbrugere kunne indbringe klager vedrørende tvister med kloak- og vandforsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk