Frostsikring af målerbrønd

 

  1)   I målerbrønden lukkes for den ventil, hvor vandet løber til måleren. Se evt. vandets strømningsretning

         på pilen på vandmåleren (se Figur 1 – pkt. B).

  2)    Åben aftapningsventilen i målerbrønden (se Figur 1 – pkt. A).

  3)    Strømmen til evt. el-vandvarmer slukkes.

  4)    Alle vandhaner/blandingsbatterier åbnes. Hvis der findes aftapningshaner beregnet til at tømme
          vandinstallationen i huset, skal disse også åbnes.

   5)   Moderne brusearmaturer indeholder kontraventiler, som gør, at vandet ikke kan løbe tilbage i vandinstallationen.                                                        Hele armaturet skal derfor afmonteres, for at installationen kan tømmes.                                                                                                                                    Armaturet og bruserslagen skal også tømmes for vand.

  6)    Varmtvandsbeholderen tømmes ved at lukke afspærringsventilen ved beholderen, tilslutte slange med
         forskruning til aftapningshanen og føre slangen til afløb. Der åbnes nu for aftapningshanen (værktøj nødvendigt)
         indtil beholderen er tømt, hvorefter aftapningshanen lukkes og slangen afmonteres. Husk, at der skal være
         åbnet for en varmtvandshane (ikke bruser) for at beholderen kan tømmes.

  7)   Der skylles ud i alle toiletter indtil der ikke kommer mere vand ved skyl.

  8)    Vandlåse og toiletskåle frostsikres – f.eks. med tilsætning af frostvæske (brug propylenglycol, da den er
          mest miljøvenlig).

  9)    Evt. vaske- og opvaskemaskiner frostsikres som anvist af fabrikanten.

  10)  Kontrollér at målerens tæller står stille. Hvis dette ikke er tilfældet, forsøges det at lukke hoved ventilen
          hårdere. Kan det ikke lade sig gøre at få tælleren til at stå stille, skal ventilen repareres/udskiftes.
         Dette skal udføres af en VVS installatør som du selv skal bestille og afholde udgifterne til.

  11)  Når der ikke løber mere vand ud af aftapningsventilen, lukkes den åbne afspærringsventil og aftapningsventilen i
          målerbrønden. Brønddækslet lægges på, så det slutter helt tæt. Se efter at pakningen er hel, og der
          ikke kommer jord eller andet i klemme.

  12) Bruserarmaturer genmonteres alle aftapningshaner samt vandhaner lukkes – bortset fra den første regnet
         fra hvor vandet kommer ind i huset. Denne efterlades lidt åben.

  13) Ved behov for hjælp til ovenstående kan der evt. bestilles en autoriseret VVS installatør for egen
         regning.

  Skulle der evt. være spørgsmål til ovenstående vejledning kan der tages kontakt til:

  Driftsleder Jan Pedersen på 4013 2268 eller jp@fanoevand.dk