GDPR / Persondataforordningen

Privatlivspolitik – kundeoplysninger

Samtykkeerklæring – ejendomsmægler

Beskyttelse af dit privatliv

  • Vi tager behandlingen af dine personlige data alvorlig
  • Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling
  • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Dataansvar – kontaktoplysninger

Fanø Vand A/S er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Fanø Vand A/S
Stadionvej 11 A
6720 Fanø
CVR: 32571360

Kontaktperson: Susanne Brøner
Kontaktoplysninger: sb@fanoevand.dk eller 2445 0088

Selskabet er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Fanø Vand A/S forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Evt. CPR/CVR-nummer
Målernummer
Kundenummer
Installationsnummer
Oplysninger om boligforhold og –type
Ejendomsnummer
Oplysninger om beholdere (tømningsordning)
Tanktype (tømningsordning)
Afvigelsesforhold i forbindelse med tømning af septiktank (f.eks. afstand over 50 meter o.lign.)
Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til for afregning (indhentes 1 gang årligt via fjernaflæsning)
Oplysninger om betalinger, restancer og inddrivelsesskridt
Evt. mail/korrespondance med kunder, herunder evt. registrering af relevante forhold i telefonsamtaler
Evt. klagesager
Evt. statistiske afvigelser
Evt. oplysninger om flytning, død, konkurs, tvangsaktioner.

Aktiviteter hos kunden

Afbrydelser af vand for Fanø Vand A/S ved restancer:

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet, helbredsmæssige forhold) og evt. afbrydelsesstatistik.

Afdragsordninger/betalingsaftaler:

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restance oplysninger og oplysninger om afdragsordningen/betalingsaftalen.

Lovovertrædelser:

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse af relevante myndigheder.

Hvis vi har dit cpr.nr. bruges det til:

  • Udbetaling via NemKonto
  • Mulighed for tilmelding til E-boks
  • Opdatering af privat adresse

Alle cpr-numre anonymiseres efter indtastning i vores afregningssystem.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

  • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug
  • Hvis vi behandler cpr-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer til selskabet

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende:

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for at Fanø Vand A/S overholdelse af sin retslige forpligtelse).

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for Fanø Vand A/S’ opfyldelse af en aftale, som eks. kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen eller en aftalt afdragsordning).

Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer:

Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke. Eller persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares.

Inddrivelse af restance hvor cpr.nr. ikke er oplyst

Hvis der er restance til Fanø Vand A/S og cpr.nr. ikke er oplyst, kan forsyningen i henhold til Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 2, stk. 6 henvende sig til kommunalbestyrelsen efter forudgående entydig identifikation af skyldneren få oplyst skylderens cpr.nr. fra Det Centrale Personregister. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodningen senest 10 hverdage efter modtagelsen heraf.

Fanø Vand A/S har pligt til efter inddrivelse af restancen at slette cpr.nr.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Fanø Vand A/S’ forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om evt. lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed og Fanø Vand A/S ikke længere er part i sagen.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.

Sikkerhed

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Fanø Vand A/S har udarbejdet en lovpligtig, interne databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Fanø Vand A/S har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Fanø Vand A/S har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentligt ulempe, vil Fanø Vand A/S underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

Dine rettigheder:

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Fanø Vand A/S behandler om dig.

På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Fanø Vand A/S behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Fanø Vand A/S via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

De har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de oplysninger, som Fanø Vand A/S behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Fanø Vand A/S er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et restkrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Fanø Vand A/S kun opbevare de oplysninger, som Fanø Vand A/S er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Fanø Vand A/S’ kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som de mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Fanø Vand A/S’ behandling af dine persondata.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Fanø Vand A/S’ behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse , hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler jf. persondataforordningens artikel 21.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Fanø Vand A/S.

Er din indsigelse berettiget, vil Fanø Vand A/S ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Fanø Vand A/S’ behandling af persondata i visse situationer.

Du har ret til at få begrænset Fanø Vand A/S’ behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18.

  • Mens Fanø Vand A/S behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Fanø Vand A/S behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Fanø Vand A/S har færdigbehandlet din indsigelse.
  • Fanø Vand A/S’ behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondataene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsningen af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til Fanø Vand A/S. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Fanø Vand A/S’ behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Tlf: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk